biuro@delitire.pl  +48 698 195 577+48 343276006+48 504814355
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY B2B

http://artmar.mhx.pl/Admin/Index

obowiązujący od 01.09.2018

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Platformy i panelu B2B jest:

Artmar ITL Małolepszy .Sp.K

z siedzibą w Wrzosowa, Polna , 42-263 Wrzosowa

NIP: 5732894867

REGON: 369083069

Tel. +48 34 32760 06

E-mail: biuro@artmaritl.pl

 

2.Administratorem danych oraz help desk serwis i Platformy prowadzi:

 

Mercatum Sp. z o.o.

Biuro Mercatum

ul. Wrocławska 25/3
61-838 Poznań

Telefon: +48 61 250 41 41

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Platforma B2B  [dalej B2B Panel Partner ] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Platformie B2B są cenami netto dodatkowo osobna rubryka (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Platformie B2B są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Platformy B2B (koszyk klienta),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Platformy B2B ,

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Platforma B2B potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy,  lub braku a platformie został określony dostępny a międzyczasie sprzedany pozycja produktu zostanie usunięta z FV.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Platformy B2B nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

6. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

7. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 • po weryfikacji złożonego zamówienia, Platforma B2B przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Platforma B2B potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres pocztowy.

9. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Spółki Artmar ITL Sp.z.o.o.Sp.K

10. Platforma B2B odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

 

§4

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
 • płatność przy odbiorze (pobranie),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A. (PayU).Płatności PL
 • kredyt konsumecki jeżeli został przyznany

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7-14 dni kalendarzowych standartowych o ile inaczej nie zostanie przyznany od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Platforma B2B wysyła za pośrednictwem: Poczty Polskiej S.A., firm kurierskich, InPost Paczkomaty sp. z o.o., DPD Polska lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie spółki Artma ITL Sp.zo.o.o.Sp.K

 

§6

Reklamacje /rękojmia/

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Spółki reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Artmar ITL Małolpeszy Sp.K.

Wrzosowa 42-263, Polna 7

 

2. Platforma B2B  ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Platforma B2B  odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Platformy B2B (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Platforma B2B ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Platforma B2B rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Platforma B2B może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Platforma B2B zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 • za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4, Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/
 • za pośrednictwem śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej delegatura w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Platformę B2B należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

9,Platforma B2B nie przyjmuje zwrotów wynikających z nie wałściwych zakupów produktu oraz pomyłek w zamawianiu w panelu B2B towarów.

 

 

 

§7

Newsletter

1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Spółki.

2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Spółki.

3. Klient po podaniu adresu e-mail otrzymuje wysłane przez Platformę potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.

5. Świadczenie usług jest bezpłatne.

6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.

7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu w wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Platformę B2B.

 

§8

Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Platformy B2B Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Platforma B2B nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych http://artmar.mhx.pl/Admin/Index

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Platformy B2B, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

 • po weryfikacji danych Spółka przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Platformy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Spółki Artmar ITL Sp.z.o.o.

§11

Ochrona prywatności

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.deliitre.pl

 

§10

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Paltformy B2B, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11

Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę B2B są następujące:

 • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Platformę B2B,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,

3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 • w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Platforma B2B potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, - określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.

4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Platformy.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Platformy.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Platforma B2B uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Platformy zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.